Gdpr

I. BEVEZETÉS

Jelen dokumentum (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy megfelelő tájékoztatást nyújtson A Corvin Hotel-ITH Kft., 1094 Budapest, Angyal utca 31. a Corvin Hotel Budapest üzemeltetője által a természetes személyek személyes adatainak kezelésével összefüggésben végzett tevékenységekről. A Tájékoztatóban foglaltak különösen az alábbi nemzeti és európai uniós jogszabályok ide vonatkozó rendelkezésein alapszanak:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, azaz az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR); 
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.); 
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.); 
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.); 
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.); 
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.); 
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.); 
 • a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.); 
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvmtv.); 
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Nlktv.) 
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.). 
 • a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) 
 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabstv.) 
 • a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (Stattv.)
 • az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet (OSTAPr.); 
 • 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról (Hmtv.); 
 • 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról (Hmtv vhr.); 
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 

A Tájékoztató szövege magyar nyelven folyamatosan elérhető és visszakereshető a https://www.corvinhotelbudapest.hu  weboldalon, valamint papíralapon az Adatkezelő székhelyén, továbbá az adatkezelés tényleges helyszínén, a 1094 Budapest, Angyal u. 31. szám alatt.

Kérjük, hogy a Tájékoztatót figyelmesen olvassa át!


Teljes adatkezelés letöltése:

Letöltés